بیوگرافی     کاوه     پیغام‌گیر


  • طلبه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
  1. وبگاه شخصی سلم     SOLLAM.IR
  2. دبیر تشکل طلبگی قیام     QYAM.IR
  3. مدیر پایگاه پژوهشی پرتو     PARTOV.IR
  4. مدیر پایگاه تبیینی پیرو     PEIROV.IR
  5. مسئول مجمع احرار ولایی     MAVEI.IR
  • دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

مجمع احرار ولایی

انتقال وجه به حسین کاوه