• حسین کاوه / سُـلـم     SOLLAM.IR
  1. دبیر تشکل طلبگی قیام     QYAM.IR
  2. مدیر پایگاه تبیینی پیرو     PEIROV.IR
  3. مؤسس مجمع احرار ولایی     MAVEI.IR
  4. مسئول مرکز بصیرتی جرس     JARASS.IR