• طلبه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
  1. وبگاه شخصی سُـلـم     SOLLAM.IR
  2. دبیر تشکل طلبگی قیام     QYAM.IR
  3. مدیر پایگاه تبیینی پیرو     PEIROV.IR
  4. مدیر مرکز بصیرتی جرس     JARASS.IR
  5. مسئول مجمع احرار ولایی     MAVEI.IR
  • دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی