• حسین کاوه / سُـلـم     SOLLAM.IR
  1. دبیر تشکل طلبگی قیام     QYAM.IR
  2. مدیر پایگاه تبیینی پیرو     PEIROV.IR
  3. مؤسس مجمع احرار ولایی     MAVEI.IR
  4. مسئول مرکز بصیرتی جرس     JARASS.IR

حسین کاوه دبیر تشکل طلبگی قیام رزومه و مدارک مؤسس مجمع احرار ولایی مدیر پایگاه تبیینی پیرو مسئول مرکز بصیرتی جرس کاوه حسین